Legyen ez a kezdőoldalam!   Kedvencekhez!

Utazási hírlevél!
E-mail:


Hirdessen itt !

www.clubhotelpegasus.hu/

Ingatlanapró


Előfoglalás 2018 !UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
Az Utazási Központ Wonderland Kft (8000 Székesfehérvár, Távirda utca 5., tel: +36 22 389 180, fax: +36 22 317 528, nyilvántartási szám: U-000821, adószám 13918110-2-07) a 281/2008 (XI..28) Korm. sz. rendelet 3.§-ában foglaltaknak megfelelően az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit. Az alábbi tájékoztató, valamint a programfüzetben közölt információk (különös tekintettel az Utazási Tanácsokra) az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre a programfüzetben, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet és a Ptk. 415-416. §-ait kell alkalmazni.
I. Utazási szerződés létrejötte
1. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást az utazási iroda nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazolja, valamint az Utas a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az utazási iroda - az Utas kérésére - a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utas az előleget nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az Utastól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, fax stb.) megtérítését.
2. Nem saját szervezésű utazások esetén ha irodánk helyhiány vagy egyéb más ok miatt a jelentkezést csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha Utasunkat jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban értesítjük. Az értesítés után 3 nappal az Utasra az általános utazási feltételek érvényesek. Ennek hiányában Utasunk megrendelését törölheti, a befizetett előleget irodánk visszatéríti.
3. Az Utazási Központ Wonderland Kft katalógusában található információk, a lefoglalt utazás leírása és az on-line megrendelés, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek az utazási szerződés tartalmát képezik mind a katalógusokban, és a honlapon, ill. egyéb utazási ajánlatokra (pl.: akciós-, last minute ajánlatok stb.) vonatkozó szerződéskötés esetén.
4. Ha nem az Utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az utazási iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. E harmadik személyt az Utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utast érinthetik.
II. Az Utas jogai és kötelezettségei
1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelô összeg kifizetése az Utazási Központ Wonderland Kft útmutatásai alapján.
2. Az Utas jogosult a hibákat és a megrendelt szolgáltatásoktól eltérő minőségű kiszolgálást szóvá tenni. Ezeket rögtön az észrevétel után írásban kell közölni az Utazási Központ Wonderland Kft képviselőjével. Utólagos reklamációkat nem veszünk figyelembe.
3. Az Utas köteles az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint a kint tartózkodás leforgása alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ugyanez érvényes a visszaindulásra is. Ellenkező esetben a találkozás időpontjának nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az Utas viseli.
4. Az Utas és az Utazási Központ Wonderland Kft a szerződés teljesítése során – különösen a rövid határidős megrendelések esetén – kötelesek együttműködni. Ennek keretében a felek, kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról – különös tekintettel az Utas telefonos elérhetőségére! – egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.
5. Ha az utazás ideje alatt az Utas saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat érdek-körében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt.
6. Autóbuszos utakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy az autóbusznál jelentkezni legkésőbb az indulás elôtt 15 perccel kell. Amennyiben Utasunk elkésik, az autóbusz a kijelölt indulási idôponton túl maximum 10 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételt követően elindul. Irodánk a befizetett összeget nem téríti vissza. Az utazás megoldása az Utas kizárólagos felelőssége, költségeit az Utas viseli. Autóbuszos társas útra személyenként maximum 40 kg csomag hozható. Az utastérben az ülések alatt és az üléssorok közötti folyóson csomagok szállítása a balesetveszély elkerülése érdekében tilos! Az utastérbe felhozott kézitáska őrzésérôl az Utas maga gondoskodik. Az utazás időtartama alatt a csomagtérben elhelyezett csomagokért csak a saját hibából eredő csomagvesztésért és megrongálódásért felelős az utaztató. Kisállatok, háziállatok, romlandó áruk, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagok, hatósági előírásba ütköző áruk szállítása tilos! Dohányzás az autóbuszon tilos! Kizárható az utazásból az a személy, aki veszélyezteti utastársait, a közlekedés biztonságát (fertőző beteg, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság).
7. Hajó-, komputakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy az adott hajó-, komptársaság utazási feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak. A hajótársaságok fenntartják a jogot az indulási időpontok és díjtételek előzetes jelzés nélküli változtatására, melyért irodánk felelôsséget nem vállal. Az utazáshoz szükséges adatok hibás megadásából eredő többletköltséget az Utas viseli. Irodánk minden esetben az adott hajótársaság fizetési feltételeit, módosítási, lemondási díját érvényesíti.
III. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei
1. Az Utazási Központ Wonderland Kft az utazáshoz kapcsolódó dokumentumokat a teljes részvételi díj megfizetését követően köteles az utasnak átadni az alábbiak szerint: - Az Utazási Központ Wonderland Kft az utazással kapcsolatos pontos információkat tartalmazó dokumentumot („Amit utazás előtt tudni kell”) az indulás előtt egy héttel postázza a megrendelő által megadott címre. Az utazási információ határidőben történő megérkezésének elmaradását az utas haladéktalanul köteles az utazási irodában bejelenteni. - Abban az esetben, ha az utazási információs dokumentumok postázására a közeli indulási időpont miatt már nincs lehetőség, akkor azt a szerződés megkötésekor az utazási irodában vehetik át Utasaink. Sürgős esetben az Utazási Iroda jogosult az utazási dokumentumok fax útján történő továbbítására is - Az utazással kapcsolatos úti okmányokat: repülőjegy, voucherek (szállásra és ellátásra vonatkozó információk) és az esetleges biztosítást Utasaink közvetlenül indulás előtt kapják meg a repülőtéren irodánk munkatársától.
2.Az Utazási Iroda fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát „vis major\" esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén.
3. Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen. 4. Az iroda fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő-számot. Minimum létszám autóbuszos utazásnál: 20 fő. Az ettôl eltérő létszámot az Iroda megrendeléskor jelzi.
5. Egyedi külföldi szállásfoglalás és egyéb szolgáltatás ügyintézése esetén az iroda 3.000.- Ft foglalási díjat szed, mely összeg a megrendelés megvalósulása esetén beleszámít a részvételi díjba, meghiúsulása esetén visszatartható. Egyedi külföldi szállásfoglalás esetén a partneriroda fizetési, módosítási, lemondási feltételei az irányadók. Irodánk a feltételekről minden esetben tájékoztatja az Utast jelentkezéskor.
6. Hajókirándulások megszervezése az időjárási viszonyoktól függhet. Az Utazási Központ Wonderland Kft fenntartja a jogot arra, hogy rossz időjárási körülmények miatt a hajókirándulások idôpontját módosítsa, vagy ha a megszervezés lehetetlenné válik, lemondja.
7. Az Utazási Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történô megváltozásáért illetve természeti okokból eredô kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.
8. Az Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem biztosíthatók.
9. Az Utazási Központ Wonderland Kft fenntartja az ÁSZF módosításának jogát.
IV. Fizetési feltételek
1. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazási Iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a. Az Utas tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidőről az Utazási Központ Wonderland Kft külön értesítést nem küld, azonban a határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 30 nappal kerül sor, az utas a teljes részvételi díj 100%-át köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni.
2. Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendeléskor kell bejelenteni és igazolni. Az utólagos bejelentéseket az Utazási Központ Wonderland Kft nem fogadja el.
V. Lemondási feltételek
1. Az Utazási Központ Wonderland Kft jogosult a részvételi díjat a jogszabályban előírt esetekben (a szállítási költségek - ideértve az üzemanyagköltségeket -; az utazási szerződésben vállat részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek- így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték; vagy deviza – az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor) az indulást megelőző 20. napig felemelni, de ennek mértékét és indokát köteles az Utassal írásban közölni. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül az utazási szerződéstől elállhat.
2. Ha az Utas a fenti okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles az Utazási Központ Wonderland Kft -nak bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint (a visszaszámolást, az indulást megelőző naptól kell kezdeni): Az utazás megkezdése előtt:
- 60-30 nappal a részvételi díj 10%-a
- 29-21 nappal a részvételi díj 50 %-a
- 20-15. nappal a részvételi díj 70 %-a
- 14-7. nappal a részvételi díj 80 %-a
- 6-3. nappal a részvételi díj 90 %-a
- 2. nappal az utazás megkezdésének napjáig, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100 %-a.
A prágai indulású egzotikus utazások esetében a reptéri illeték összegére is a fenti lemondási feltételek érvényesek, ezért a sztornóbiztosítás számításánál a részvételi díj összegébe a reptéri illeték összege is beleszámítandó.
3. Az utazástól történő bármely fél elállása esetén az Utazási Központ Wonderland Kft a részvételi díjat ill. annak visszajáró részét az alábbiak szerint fizeti vissza: a)- készpénzben utazási irodáiban előre egyeztetett időpontban, vagy b)- átutalással 3 munkanapon belül.
4. Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy prágai és bécsi indulású egzotikus úti célok esetében - tekintettel a légitársaság szabályzatára - a menetrendszerinti járat repülőjegye (pl. Budapest – Prága - Budapest) nem sztornózható, így az utazás lemondása esetén ezen útszakasz repülőjegy árát semmilyen esetben sem tudjuk visszatéríteni, még részben sem. Sztornó biztosítás köthető, a feltételekről érdeklődjön irodáinkban.
VI. Módosítási feltételek
1. A megrendelés módosítása esetében 5.000.- Ft/fő módosítási díjat kell fizetni. Prágai és pozsonyi indulású utazások esetében a módosítási díj 12.000 Ft/fő. 45 napon belüli időpont- vagy szállodaváltoztatás esetén viszont a LEMONDÁSI FELTÉTELEK lépnek életbe. Prágai és bécsi indulású egzotikus utazások esetén a lemondási feltételek lépnek érvénybe indulás előtt 10 napon belüli névmódosítás esetén is.
2. Amennyiben az Utas valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név-, időpont-, szállodaváltoztatás, biztosítás és vízumügyintézés, felárak, stb.), úgy a kedvezményre már nem jogosult.
VII. Az árak tartalmazzák
(A programfüzetben szereplô utazási csomag megrendelése esetén.)
1. Repülőjegy oda-vissza utazásra (A poggyászok súlyhatára légitársaságonként változó.
A részletekről kérjük, érdeklődjön az irodában.)
2. Transzfer: repülőtér – szálloda – repülőtér között ( bizonyos ajánlatok esetén, külön fizetendő)
3. A programban feltüntetett szolgáltatások:
a. Szállásköltség (szállodai szoba: 2 ágyas, 1 ágyas, apartmanok: stúdió, 3-4 ágyas apartman, vonaton: hátradönthetô ülések, hajón: 2 ágyas kabin a megrendelés alapján)
b. Étkezés megrendelés alapján: önellátás, reggeli: kontinentális, büféjellegű; félpanzió: reggeli + svédasztalos, a’la carte, menü vacsora; teljes pan-zió: reggeli + svédasztalos, a’la carte, menü ebéd + vacsora, all inclusive ellátás: programfüzet leírása és megrendelés szerint.
Az italokat az alapárak sehol sem foglalják magukban (hacsak az ismertetés másképp nem tájékoztat – például az „all inclusive” szállodák).
c. Sportolási, szórakozási lehetőségek a programfüzet leírása alapján.
d. Felhívjuk Utasaink szíves figyelmét, hogy a szervezett programok időtartama a reptéri találkozás időpontjától a budapesti hazaérkezésig tart. Az árak a lefoglalt éjszakák alapján lettek kiszámítva, nem az üdülőhelyen töltött napok alapján. Az első és utolsó nap gyakran az utazással telik, és nem számítanak nyaralási napnak.
Gyerekkedvezmények repülőjegynél: 2 éves korig a repülőjegy ingyenes. Felhívjuk Utasaink szíves figyelmét, hogy a 2 év alatti gyermek részére a repülőgépen nincs külön hely biztosítva.
VIII. Fakultatív programok
1. Fakultatív kirándulások lehetőségérôl prospektusunk ad tájékoztatást. A fakultatív kirándulásokat minden esetben helyszíni utazási iroda szervezi. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen, valutában történik. Ennek megfelelően a fakultatív kirándulásokra vonatkozóan szerződéses jogviszony az Utas és a helyszíni utazási iroda között jön létre. A fakultatív kirándulások befizetésének módjáról a helyi képviselô ad részletes felvilágosítást. Előfordulhat, hogy kellő létszám hiányában a programon magyar nyelvű kísérő nem áll rendelkezésre, vagy a kirándulás elmarad. Az Utazási Központ Wonderland Kft által szervezett utazások során a fakultatív programokat szervező helyszíni utazási iroda nem az Utazási Központ Wonderland Kft közreműködője, a programok lebonyolítására és részleteire az irodánknak nincs ráhatása. A fakultatív programokkal kapcsolatban az Utazási Központ Wonderland Kft semmilyen reklamációt nem fogad el.
IX. Légi szállítás
1. Repülőutak esetén a légi szállításra, a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadóak. Az Utazási Központ Wonderland Kft és közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, a 2005. évi VII tv. által kihirdetett 1999. évi montreáli nemzetközi egyezmény és Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004.02.11) korlátozza.
2. A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és az Utazási Központ Wonderland Kft fenntartja magának a repülőgép indulás időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetôségek, a légitársaság, a repülőgép típus változtatásának, közbenső leszállás beiktatásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek.
3. Az esetleges módosításokat - a lehetőségekhez mérten – az Utazási Központ Wonderland Kft minél gyorsabban az Utas tudomására hozza.
4. Diszkont légitársaság repülőjegyeinek értékesítése esetén az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak, melyekről tájékoztatást az Utasok szerződés-kötéskor kapnak. Irodánk minden esetben az adott légitársaság fizetési feltételeit érvényesíti. Módosítás, lemondás a légitársaságok feltételei alapján nem lehetséges. Előre nem közölt leszállásra, repülőgép, légitársaság cserére sor kerülhet. Repülőjárat kiesése, technikai okból történő kimaradása esetén irodánk nem jogosult a szállítást megoldani.
5. Ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni kell a repülőtér „Lost and Found\" osztályán. Szükséges az igazoló jegyzőkönyv beszerzése a légitársasággal való utólagos tárgyalások érdekében. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért az Utazási Irodát felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani.
X. Szállodák és elszállásolás
1. Az Utazási Központ Wonderland Kft jogosult a megnevezett szállodától eltérni (szállodai túlzsúfoltság miatt), ilyen esetben köteles az eredetileg kiválasztott szállodához hasonló kategóriájú másik szállodában az utast elszállásolni. Továbbá nem áll módjában a szállodától függő, a katalógusban nem szereplô igényeket teljesíteni (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba).
2. A prospektusainkban szereplô szállodák némelyike rendelkezik főépülettel és bungalow-val /vagy bungalow stílusú szobákkal/ egyaránt. A külföldi partnerek mindkét szállást azonos értékűnek tekintik és ezeket azonos árakon kínálják. Az Utasnak csak a katalógusban külön feltüntetett szálláshelyek esetén van módja fő- ill. melléképületben történő elhelyezés között választani, ilyenkor az Utazási Iroda köteles a szerződött típust biztosítani.
3. Akciós útjaink ajánlatai között olyan szállodák is szerepelhetnek, amelyek a katalógusban lévô standard szállodák között nem találhatók. Ezekre a szállodákra is ugyanúgy vonatkoznak az utazási feltételekben szereplô kitételek.
4. Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy tengerre néző szoba megrendelésüket a nyári szezon túlzsúfoltsága miatt még felár megfizetése esetén is csak opcionálisan áll módunkban elfogadni a katalógusban feltüntetett szállodák esetében. Amennyiben nem kapják meg a tengerre néző szobát felár ellenében sem, úgy a felárat az utazás után haladéktalanul visszafizetjük.
XI. Hibás teljesítés
1. Az Utazási Központ Wonderland Kft helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igényeinek kielégítésére a 281/2008 (XI./28.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
2. Az Utazási Központ Wonderland Kft nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza.
3. Ha az Utas, a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell a helyi képviselőnél. Amennyiben a szavatossági igény a szálloda szolgáltatásaival kapcsolatos, az Utas köteles elsődlegesen a kifogásait a szálloda vezetésével közölni (pl. szobacsere iránti igény, takarítással, légkondicionálóval kapcsolatos problémák stb.). A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul.
4. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utasnak át kell adni. A jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezésétôl számított 8 napon belül ajánlott levélben köteles az utazási irodának eljuttatni. Az Utazási Központ Wonderland Kft kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését.
5. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelmébôl eredô károk az Utast terhelik, és az Utazási Központ Wonderland Kft mentesül a kártérítési kötelezettség alól.
6. Az időben benyújtott panaszlevekre az Utazási Központ Wonderland Kft 30 napon belül válaszol.
7. Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, hogy a személyiségi jogok védelme érdekében az utasok személyes adatait (nevét, címét, telefonszámát) és tartózkodási helyét - még sürgős esetekben sem - adjuk meg harmadik személy-nek, kivéve, ha az Utas maga azt nem kérte. Közlések, üzenetek továbbítási költségei az utast terhelik.
8. A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni.
9. A saját csomagjai és értékei megőrzésérôl az utazás során az Utas köteles gondoskodni. Repülőn, autóbuszon, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.
10. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
11. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
XII. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések Útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel. Az Utazási Iroda köteles a szerződés megkötésekor az Utas figyelmét felhívni ezekre a rendelkezésekre. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal az Utazási Központ Wonderland Kft a lemondási feltételeket lépteti érvénybe.
XIII. Biztosítás
1. A stornobiztosítás :ez alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben az Utas - a biztosító által meghatározott események miatt - nem tudja utazását megkezdeni, 20% önrész levonásával a befizetett összeget visszatéríti. A biztosító által elfogadott eseményekrôl az Utas részletes tájékoztatást kaphat az Utazási Központ Wonderland Kft irodáiban.
2. Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás az Utazási Irodában köthető, melynek fajtáiról, árairól, a biztosítás által fedett kockázatokról részletes felvilágosítást kaphat az Utazási Központ Wonderland Kft irodáiban.

Az utazási feltételeket tudomásul vettem, magamra /az általam képviselt személyekre nézve / kötelezőnek fogadom el!Utazási tanácsok:
SZÁLLODÁK ÉRTÉKELÉSE
Minden szálloda és panzió gondos kiválasztás után került be katalógusba. A kiválasztásban segítségünkre voltak külföldi partnereink, akik a helyi viszonyokra vonatkozólag megbízható ismeretekkel rendelkeznek. A szállodák leírása és osztályozása az adott ország megfelelô mércéje szerint készült (a mi értékelésünk tehát nem feltétlenül esik egybe azokkal a kategóriákkal, amelyeket a vendéglátó országban használnak). A szállodák minôsége megközelíti a nemzetközi színvonalat. A szobák hangszigetelése a legtöbb esetben nem elegendô. Az élet – különösen nyáron – az utcán zajlik, gyakran a késô esti órákban is. Ha a szállás ezeken a forgalmas helyeken van, vagy a hotel esti zenés mûsorokat tart, a zaj beszûrôdhet a szobákba. Az autó- és motorbicikli forgalomra semmilyen komolyabb korlátozás nem vonatkozik. Ezekbôl az okokból kifolyólag elôfordulhat, hogy idônként csak késôbb si-kerülhet elaludnia. A megoldás lehet a délutáni pihenô (az üzletek zárva vannak, és mindenhol nyugalom uralkodik). Több üdülôterület még építés alatt áll, fejlesztik az infrastruktúrát, vagy új szállodák épülnek. A megrendelt szálláshely kör-nyezetében (vagy a hotel egyes részeiben) építkezés, felújítás folyhat, amelyre a irodánknak sajnos nincs ráhatása, elôzetes tájékoztatást arról nem kapunk.
A déli országok egzotikájához hozzátartoznak a rovarok is, ezért vigyen magával rovarok elleni szereket is. Ön olyan kategóriájú szállásra jogosult, amilyet Önnek visszaigazoltak és amilyet befizetett. Sajnos, minden igyekezetünk ellenére is néha elôfordul, hogy nem sikerül helyet biztosítanunk az Önök által megrendelt szállodában, még akkor sem, ha azt már jóval az utazás elôtt befizették. A vendéglátó országok törvényei ugyanis megengedik, hogy nagyobb számú megrendelést vegyenek fel, mint a szálloda tényleges kapacitása. Ilyen esetben a hoteltulajdonos köteles pótszállást biztosítani, de minden esetben azonos, vagy magasabb kategóriában.
A szobák kiosztása mindenkor a szállodavezetés feladata, ezt irodánk nem tudja befolyásolni.
Háromágyas szobának a pótággyal kiegészített kétágyas szobát minôsítik. Kivételes esetekben a szobában két pótágy is elhelyezhetô, ez azonban szûkíti a lakóteret. Kétágyas szoba megrendelése esetén irodánk nem tudja garantálni, hogy a szálloda által biztosított szobában a két ágy két különálló ágy, vagy franciaágy lesz. Az egyágyas szobák a szállodák árvaszobái; egyrészt kicsik, másrészt rossz tájolásúak és ráadásul lényegesen drágábbak a felár miatt.
A nemzetközi egyezményeknek megfelelôen a szobákat 10.00 óráig kell elhagyni. Az all inclusive szolgáltatások is a check-out idôpontjáig vehetôk igénybe. Egyénileg megállapodhatnak a recepción, rendszerint külön díj ellenében, hogy a szobát késôbbi idôpontban hagyják el. Az érkezés napján a beköltözés legkorábbi idôpontja 14.00 óra után van. A korai érkezés, illetve késôi indulás nem jogosítanak fel a szoba és az étel-ital ellátás hosszasabb használatára.
A repülôgép menetrendjébôl fakadó esetleges késôi érkezés, vagy korai indulás miatt igénybe nem vett szállodai szolgáltatások díját (tartózkodás, étkezés) a szállodák sem az utasoknak, sem az utazási irodának nem fizetik vissza. A szállodák a megrendelt szolgáltatásokat a repülôgép érkezésétôl és indulásától függetlenül biztosítják. A szállás és az ahhoz kapcsolódó ellátás mereven összetartozó két szolgáltatás, amit a szállodák együtt biztosítanak.
Az utazás során elôfordulhat, hogy a repülôgép menetrendje miatt bizonyos rész-szolgáltatások elmaradhatnak.
Az utólagosan meghirdetett különleges ajánlatok és az utolsó pillanatban lefoglalt utazások (Last Minute) esetén csak a szálloda kategóriáját garantáljuk, és nem is mindig a katalógusban szereplô hotel kerül szóba. A szálloda nevét az ügyfél a célországba való megérkezés után tudja meg.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szállodák többségében nem szabad a szobákba saját élelmiszereket és italokat bevinni. Ez alól kivételek a kiskonyhával felszerelt apartman típusú szállók.
REPÜLŐÚT
A nemzetközi légi közlekedésben szokásos elôírások és egyezmények alapján az Utazási Iroda fenntartja az indulási hely, idô, a repülési útvonal, a közbensô leszállások, a légitársaság kiválasztása, a repülôgép típusa és a repülési terv változtatásának jogát. Az érvényes pontos indulási és érkezési idôpontokat az úti okmányaik tartalmazzák.
Technikai vagy szervezési okokból változhat a repülôgép típusa és útvonala, de meg-történhet az is, hogy a kiírt desztinációk között le kell szállnia a repülôgépnek.
Az Utazási Iroda repülôgépes utazásainak elsô és utolsó napjai utazási napok, nem pedig nyaralási napok. Azzal sem lehet számolni, hogy az indulás a délelôtti órákban lenne, a visszautazás pedig az esti órákban. Az odautazás esti járat esetén az elsô éjszakába, a hazautazás reggeli járat esetén az utolsó éjszakába nyúlhat. A repülôgép indulási ideje néhány órával a tervezett idôpont elôtt is megváltozhat, a késések pedig egészen gyakoriak az utóbbi években, amit nemcsak a kedvezôtlen idôjárási viszonyok okozhatnak, hanem technikai problémák is, elsôsorban a légifolyosók túltelítettsége. Az Utazási Iroda és a légitársaságok azon munkálkodnak, hogy a lehetô legnagyobb mértékben kizárják ezeket a zavaró tényezôket, de ha mégis elôfordulna, hogy a repülôgép indulási ideje megváltozik, illetve késik, szíves megértésüket kérik. A menetrendváltozásból, késésbôl eredô kellemetlenségekért az Utazási Iroda nem vállal felelôsséget. Az esetleges változásokról az ügyfeleket azonnal tájékoztatjuk. A charter légitársaságok menetrendjének alakulására az utazási irodának nincs ráhatása, azokat a légitársaságok maguk alakítják.
Az utasnak figyelembe kell vennie a jelentôs késés, vagy menetrendváltozás elôfordulásának lehetôségét az átszállások, a lakóhely–reptér transzfer megszervezésénél, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi határidôk betartásánál, ezen okok miatt bekövetkezô kárért az Utazási Iroda nem tud felelôsséget vállalni.
A csomagokért a repülôút ideje alatt a légitársaság felelôsséget vállal. Ha a poggyász megsérül, vagy elvész, a megérkezés után azonnal jelenteni kell a repülôtéren a megfelelô helyen, ahol jegyzôkönyvet vesznek fel (P.I.R.), amelyre szükség lesz a légitársasággal folytatott további tárgyalások során. A kárigényt az utasnak a légitársaságnál kell benyújtania.
A szigorú reptéri elôírások nem teszik lehetôvé, hogy reptéri kollegánk a repülôtéren áthaladjon az útlevél-ellenôrzésen, tehát a tranzitváróban már nem lehet az utasokkal. Csak az indulási, vagy érkezési csarnokba kísérheti Önt.
A budapesti indulást megelôzô reptéri talál-kozó 2 órával a repülôgép indulása elôtt van.
A poggyászok súlyhatára légitársaságonként változó. A részletekrôl kérjük, érdeklôdjön az irodában. A repülôre felvihetô poggyászok hatályos biztonsági elôírásaival kapcsolatban a budapesti repülôtér weboldalán, a www.bud.hu oldalon tájékozódhatnak.
HELYI IDEGENVEZETÔ
Az üdülôhelyre érkezéskor helyi képviselô a repülôtéren fogadja utasainkat. Programfüzetünkben jelzett egyes úticéljaink esetén helyi nyelven és angolul beszélô idegenvezetô fogadja az utasokat. Az üdülés elején általános információs órát tart, ahol utasainknak átad egy tájékoztatót, amelyen szerepel a telefonszáma is (esetleg kollegái telefonszáma is). A szállodában kifüggesztett infotáblán (a recepción) szintén szerepel idegenvezetônk elérhetôsége. Probléma esetén ezen a telefonszámon lehet ôt elérni és természetesen köteles ilyen esetben - a lehetôségekhez mérten - rövid idôn belül megjelenni a szállodában és utasaink segítségére lenni.
Érkezéskor, a szállodai bejelentkezésnél idegenvezetônk nem minden esetben tud segédkezni, a check-in a voucher birtokában általában könnyen lebonyolódik minden szállodában.
Kivétel a leirtak alól az egyéni út, ott nem biztosított helyi idegenvezető.
ÉTKEZÉS
A szállodákban általában a nemzetközi konyha ételeit készítik, helyi elemekkel gazdagítva. Túlsúlyban vannak a zöldséges ételek és a különbözô saláták. Az étkezések formája minden szálló esetében a leírásánál szerepel.
A kontinentális (európai) reggeli általában kávét vagy teát, péksüteményt, vajat és dzsemet illetve sajtot tartalmaz. Szalámi vagy tojás csak kivételesen fordul elô. A büféjelleggel (svédasztal) kínált reggeli azt jelenti, hogy a hotel kategóriájának és a helyi szokásoknak megfelelô fajtájú felkínált ételek szabadon fogyaszthatók. Általában péksütemény, kávé, tea, juice, különbözô édes süteményfélék, gyümölcs, tojás, dzsemek, sajt, felvágott szerepel a kínálatban, a szálloda kategóriájának megfelelôen.
A vacsora vagy menü felszolgálással, választási lehetôséggel többféle menü közül és salátával büfé formában, vagy pedig szabad fogyasztás svédasztal formájában. A kínálat a szálloda kategóriájától függ, de a három csillagos hotelekben sokszor csak egyféle meleg fôételt várhatunk. Az „all inclusive” szolgáltatások bizonyos részletekben eltérhetnek, az egyes szolgáltatások igénybevételét a hotelek idôtartamhoz, szállodán belüli kiszolgálási helyhez, vagy plusz költséghez köthetik (ez szállodánként változó).
Az italokat az alapárak sehol sem foglalják magukban (hacsak az ismertetés másképp nem tájékoztat – például az „all inclusive” szállodák).
Az all inclusive ellátás általában nem jelent 00-24 óráig tartó, folyamatos kiszolgálást. Az all inclusive ellátás is a lefoglalt éjszakák idôtartamához kötôdik.
A saját főzési lehetőséget kínáló szállókban kiskonyha, vagy konyhasarok áll rendelkezésre két főzőlappal és hűtőszekrénnyel. A konyhai felszerelés csak az alapedényekre terjed ki. Nem várhatnak tehát teljesen felszerelt konyhát. Figyelmeztetjük Utasainkat, hogy hiányozhat például konzervnyitó, vagy nem talál elegendô fôzôedényt.
ÖLTÖZET
A szállodák többségében követelmény, hogy a férfiak a vacsoránál hosszú nadrágban jelenjenek meg.
KERÉKPÁROK, SZÖRFÖK, KITE
Ha nem összecsukható útipoggyászt (kerékpárt, szörföt, stb.) kíván magával vinni, azt a utazási irodában már a számlázáskor be kell jelenteni és a reptéren (oda-vissza) külön díjat kell ezért fizetni. Az ilyen nagy tárgyak reptér-szálloda közti szállítását Utasainknak kell intézni.
ÁLLATOK SZÁLLÍTÁSA
Élô állatokat nem lehet a repülôgép utasterében szállítani. Állatokat a csomagtérben lehet speciális konténerben szállítani (külön díj ellenében).
SZAPPAN, VÍZ, ELEKTROMOS ÁRAM
Előfordulhat, hogy a szálláshelyen nincs a fürdôszobákban szappan. A déli országok lakói a vezetékes vizet nem használják ivásra és főzésre. Javasoljuk, hogy ilyen célra a vizet a helyi üzletekben vásárolják meg. Napenergiás vízmelegítéssel rendelkezô szállókban idônként langyos víz folyik és kimarad a meleg víz. Néha elôfordulhat rövidebb ideig tartó áramszünet, ilyenkor kimarad a légkondicionálás is.
ÉRTÉKEK, TREZOROK
Nem ajánlatos az utazásra drága ékszereket vinni. Az útiokmányokat, pénzt, csekkeket, hitelkártyákat és egyéb értékes tárgyakat helyezze trezorba (széfbe), amit a recepciónál, vagy közvetlenül a szobában bérelhet. A szállodák csak a széfben elhelyezett tárgyakért tudnak felelôsséget vállalni.
STRANDOK ÉS NAPSUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEM
A tengerparti strandok legtöbbször szabadon látogathatók a helyi lakosság számára is, akik sokszor zajosabbak, mint ahogy mi megszoktuk. A klímaváltozások, a széljárás és az erős hullámzás hatására a strandon moszatok, algák jelenhetnek meg, de a víz munkája is nagymértékben befolyásolhatja a strand állapotát (a területe pl. lecsökkenhet vagy feltöltődhet). Ezekre a körülményekre sem a szállásadó, sem az utazásszervező nincs befolyással, valamint nem tudjuk előre jelezni a természeti jelenségek előfordulását. A napozóágyak és napernyők bérelhetők, esetleg ingyenesek – lásd a katalógust. A strandok szállótól való távolsága a főkatalógus leírásában csak tájékoztató jellegű. Ne feledkezzen meg a magas faktorszámú napozókrémekrôl,nap-olajokról és ne értékelje alá a napsugárzás erejét, mert kellemetlen komplikációkat okozhat nyaralás közben.
UTAZÁS ELŐTT
Szeretnénk mi is segíteni abban, hogy minél élvezetesebb és pihentetôbb nyaralásban legyen része. Ugye arra is gondolt, milyen „utazási betegségekkel”, potenciális fertôzésekkel kell számolnia ott, ahova készül?
Kéretlen egzotikus ajándék, a trópusi betegség
Thaiföld, Bali, Kenya, Mauritius, Zanzibár, Dominika és Kuba - ezek a kedvelt úti célok egyre több utazót csábítanak különleges miliőjükkel, ugyanakkor ez az európaitól merőben eltérő trópusi környezet mindenkitől fokozott egészségügyi felkészülést kíván. Az egzotikus országokban ugyanis teljesen más klíma, higiénés viszonyok és egészségügyi helyzet fogadja a turistákat. Itt olyan betegségekkel találkozhatunk, mint például a hepatitis, a hastífusz és a malária.
A világon az egyik leggyakoribb betegség a hepatitis A és B fertőzés, amelynek veszélye általában utazások alkalmával jelentkezik, amikor közepesen vagy erősen fertőzött területre látogatunk el. Évente több millió ember betegedik meg mind hepatitis A, mind pedig hepatitis B vírustól. A közép-amerikai, afrikai és ázsiai trópusi országok szinte mindegyike az erősen fertőzött területek közé tartozik. A hepatitis A vírus a fertőzött ételek, szennyezett csapvíz, nem megfelelően elkészített tengeri állatok fogyasztásával terjed. A hepatitis B vírus szexuális úton, illetve vér és testnedvek közvetítésével fertőz, így akár egy karcolással járó baleset, piercing vagy sérülés nyomán is bejuthat a vírus a szervezetünkbe. Mivel a hepatitis A és B ellen is teljes védelmet kizárólag a védőoltások nyújtanak, érdemes már az utazás előtt egy-két hónappal ellátogatni valamelyik oltóközpontba, hogy tájékozódjunk.
Komoly veszélyt a jelent az utazókra a malária, amelyet a maláriaszúnyogok csípése okoz. A hidegrázásos és lázas rohamokkal járó betegség akár halálos kimenetelű is lehet. A tünetek néhány esetben évek múltán is többször visszatérnek. A malária biztos megelőzése a fertőzött szúnyog csípésének kerülése. A megelőzés módja lehet a rendszeres rovarriasztás és a gyógyszerszedés is, jó esetben egyszerre mindkettő. A maláriát terjesztő szúnyog különösen napnyugtától napkeltéig aktív, ekkor kell fokozottan óvni magunkat. Legmegfelelőbb a jól szellőző, hosszú ujjú felsőrész és a bokákat is fedő ruházat. A szabadon lévő testrészeket rovarriasztóval (szúnyogriasztóval) - a használati utasításnak megfelelő rendszerességgel - kell védeni, erre több készítmény is van forgalomban. Éjszaka a pihenőhelyet rovarriasztóval impregnált hálóval kell védeni. A légkondícionált szobákat nem kedveli a szúnyog. A malária ellen gyógyszerszedéssel is lehet védekezni. A készítmények szedését két héttel az utazás előtt vagy más gyógyszertípus esetében az utazás előtt két nappal kell elkezdeni, így például last minute utazóknak sem kell lemondaniuk a védelemről. Az alkoholfogyasztásra és a napozásra vonatkozó korlátozások tekintetében a készítmények eltérőek, ezért is fontos szakember segítségét kérni a gyógyszerek kiválasztása előtt. A gyógyszer alkalmazásáról szintén a háziorvosok, valamint az oltóközpontok munkatársai tudnak felvilágosítást nyújtani.
Külföldi utazás során a hastífusz is fertőzési veszélyt jelenthet. A hastífusz széklettel, szennyezett étel, ital, tárgyak, „piszkos kezek” közvetítésével terjed. A rossz közműellátottság, az ivóvíz szennyeződése nagy járványokat okoz Ázsiában és Afrikában. A betegség lassan bontakozik ki: fáj a beteg feje, torka és fokozatosan emelkedik a láza, a pulzusa pedig a lázhoz képest alacsony. Ha a kórokozó bejut a véráramba, több szerv károsodását, szív és idegrendszeri szövődményt és a bélfal átlyukadását okozhatja. Egyetlen adag védőoltás három évig nyújt védettséget. Vannak olyan országok is, ahol kötelező a sárgaláz elleni oltás, valamint a gennyes agyhártyagyulladás elleni oltás is.
Hasznos tanácsokat, úti cél specifikus információkat szerezhet az egyes országokról és az ott jellemző egzotikus betegségekről ha ellátogat a a www.utazaselott.hu oldalra:

ROVAROK
Ügyfeleiknek javasoljuk, hogy vigyenek magukkal szúnyogriasztó, vagy egyéb rovarok elleni készítményeket, mert bizonyos idôszakokban és helyeken nagy számban fordulhatnak elô.
ELŐSZEZON / UTÓSZEZON
Elő- és utószezonban megtörténhet, hogy a szállodatulajdonos, tekintettel arra, hogy kevés a vendég, a szolgáltatásokat (pl.: légkondicionáló, fűtött medence) korlátozza, esetleg a saját üzemeltetésû részlegekben csak később nyit, vagy már korábban zár. Előfordulhat, hogy a szabadidő-, vagy szórakoztató programok csak korlátozott módon állnak rendelkezésre. Cserébe viszont nagyobb nyugalmat, több teret élvezhet és a kiszolgáló személyzetnek is több ideje marad, hogy Önt figyelemben részesítse.

Nyitva tartás Ajánlatkérési útmutató Médiaajánlat Jogi nyilatkozat Kapcsolat
 
A(z) Utolsohelyek.hu web-oldalain található bármely információ másolása, felhasználása
csak a(z) Utolsohelyek.hu engedélyével történhet !